الابذکرالله تطمئن القلوب (وذکره شفاء)

مهمترین نکته درتغذیه خانم های باردار،حامله(تغذیة الحوامل)غذاهای خون سازاست چون ازماه چهارم نیزقرص های آهن حاوی ب12برای آنهاتجویزمیشودوگاه بعلت پوست پوست شدن لبهاو...ب6برای آنهاتجویزمیشود.کتاب ریحانه بهشتی سیماخانم،برای ماه های دوره غذاهائی یادآوری کرده که دقیقا کم خونی رادرمان میکند:

ماه اول ،ماه آغازفعالیت قلب ،روزی 2عددخرما(گرم وخشگ)،جمعه هاانار(سردوتر)

انارخون سازوخرمانیزقندطبیعی داردکه سوخت مغزاست وبه تعبیرپیامبردرخانه ای که خرمانباشداهل آن گرسنه اند.پس موادموردنیازبدن راتأمین میکند.اگردرفصلی بودیم که انارنبودغذاهای خون سازدیگربایداستفاده شودمانندآلبالو،باقلا(سردوتر)که بایدباگردوچرخ کرده یابادام چرخ کرده وسبزی مصرف شودتاهم خون تازه برویاندوهم ازیبوست پیشگیری نماید.

ماه دوم؛چهره .روزی 2عددبادام(گرم وخشگ)

بادام منبع کلسیم است وبهتراست پودرشده وباشربت عسل معجون شودوناشتامیل شودمیزان کلسیم سازی آن که مغزاستخوان راپرمیکندومغزاستخوان خون تازه تولیدمیکند.بالامی باشد

ماه سوم؛ماه تارهای صوتی واعضاء حسی. گندم(گرم وتر)،شیر(سردوتر)،گوشت نر(گرم وتر)،سیب(گرم وخشگ)

گندم ویتامین ای داردوبصورت جوانه یاحلیم(گوشت باگندم پخته میشود)استفاده میشودویتامین ای درزیبائی مؤثراست.گوشت درصورتیکه نرباشدوکباب هم بشودبالاترین خون سازی وویتامین ب راداردحتی مقدارش کم باشد.سیب درختی نیزداروست وغذاهای گرم سبب بالارفتن حرارت معده ودرنتیجه هضم غذاوازطرفی کاهش تهوع ناشی ازویارو...میشوند.

شیردرصورتیکه شبهاباعسل یاخرما استفاده شودمتعادل میگرددوکلسیم سازاست

گوشت وشیر(شام)وکره محلی(صبحانه) وجگر،تخم مرغ غذاهای صرفاحاوی ویتامین ب 12که درمان کم خونی کشنده است می باشند.لذاازروزاول حاملگی بایددربرنامه غذائی گنجانده شوندونیازبه استفاده ازقرص وشربت آهن که موادشیمیائی هستندنیست چون آنهاموادشیمیائی هستندوباسرطان درآینده زندگی رابطه دارند وسیستم بدن کودک راضعیف وعصبی می نمایند.

ماه چهارم؛رویش مو.سیب درختی شیرین،انار،عسل ،هرروز2عددانجیر(گرم وخشگ)،همه ناشتا

علت ناشتامصرف کردن غذاهای خون سازجذب کامل آنهاست صبح ناشتا بدن آمادگی جذب داردوسبب تقویت عمومی بدن میشود.

انجیر(والتین والزیتون)کلسیم بالادارد،درنتیجه خون سازاست دانشمندان تأکیدبرمصرف انجیرهمراه بایک قاشق روغن زیتون بعلت نرم شدن رگهادارند.باضافه اینکه راحترین ودردست ترین موادطبیعی قندی بعدازخرماوعسل است.186میلی گرم کلسیم در100گرم دارد وگرم کننده معده است.

ماه پنجم؛حرکت – هرروزصبح خرما وهرروزصبح یک تخم مرغ صبح ناشتا

تخم مرغ بالاترین ویتامین ب راداردوداروی اعصاب محسوب میشودوقتی درکنارخرمامصرف شودهم سفیده اش کلسیم سازاست هم خرما سوخت مغزراتأمین میکندبخصوص که گفتیم ب12داردوخرما7ویتامین دارد.درصورتیکه نیم برشته شودروی طبع نیزتأثیرنداردوایجادسردی یاگرمی نمی کند.

ماه ششم؛عضلات،نیرومندشدن،رویش ابروهاوبینی.پس ازصرف صبحانه انجیروزیتون

زیتون اعصاب راتقویت میکندوبرای ماه آینده که ماه آغازفعالیت اعصاب است ضروری است.

ماه هفتم؛اعصاب؛هرروزیک انارصبح ناشتا وهرروزنیزبادام استفاده شود[غلی الظاهراین دستوربرای دوفصل آمده باشددرنیمه سال که انارنیست ازبادام استفاده شودتاخون لازم به بدن مادربرسد]اگرفصل تابستان بودبه خوردن خربزه(گرم وتر)تأکیدشده درفرهنگ بارداری دراسلام- همچنین به خوردن به دراین ماه تأکیدشده ودراحادیث است که کودک رازیبامیکندهمچنین که کدومسمائی وحلوائی کودک راخوش خلق میکنداینهادراین ماه بایداستفاده شوددرصورت فصلش تادرماه اتی که ماه زیبائی نوزاد وجنین است بدن مادرکمبودنداشته باشد.

ماه هشتم؛زیبائی.عسل – سرکه سیب هفته ای یک مرتبه- انارشیرین صبح

عسل 9ویتامین داردودرزیبائی جنین وبدن مادروصاف شدن پوست بخصوص صورت وکاهش اضافه وزن فیزیولوژیک مؤثراست

سرکه گرم است وحرارت بدن رابالامییردومقوم اعصاب است.باتوجه به عدم اطمینان به سرکه های موجوددربازارچون ممکن حاوی موادشیمیائی باشندلیموترش تازه شایدجهت تصفیه خون جایگزین مناسبی باشداماسردوتراست که بایدبعدازغذاهای گرم وخشگ مصرف شودیا2ساعت ونیم بعدازغذاآب آن درشربت عسل یاآب خوردن ریخته ومیل شودبخصوص برای افرادطبع گرم(دموی)

ماه نهم؛تولد.

کباب گوشت شتربرای افرادطبع سردوتر،وکباب گوشت نربرای افرادسردوخشگ،کباب ماهی برای طبع دموی وگوشت شترتاسردی وخشگی آنرامیزان نماید.

خرما باشیردرشب

پیغمبرصل الله علیه وآله: اطعموا المرئة فی شهرها الذی تلد فیه التمر«به زنی که ماه آخر وضع حمل اواست خرما (التمر) بدهید »

درمجموع ازاحادیث میتوان استنباط نمودکه غذاهای زنان حامله خونسازوکلسیم دار+غذاهای گرم وتراست که محیط رحم رامرطوب نگه دارندوکودک راخوش خلق وزیبانمایند.

گوشت نر- لوبیاها- جگر- کنجدازغذاهای گرم ترهستند

گلابی– انگور(که غذای دوره بارداری حضرت مریم ذکرشده درقرآن) به – گیلاس ازمیوه های گرم وترند

شلقم ،لبو،قنبید،کدوحلوائی ومسمائی نیزگرم وترند

سبزی ومیوه ها وکره محلی وروغن زیتون برای پیش گیری ازیبوست افرادسوداوی دردوره حاملگی ضروری است.

سیب درختی رادرفرپخته ومیل شودنیزضدیبوست (خشگی مجاز)است.

پرهیزازغذاهای حاوی موادشیمیائی وامواج الکترومغناطیسی والکتروشیمیائی مانندامواج ماکروفر،لامپهای بزرگ کم مصرف ،گذاشتن موبایل نزدیک خودحین استراحت وآلودگی زیادهواوآلودگی صوتی لازم می باشند.

-------------------------------

سرچ های مرتبط: غذاهائی که برای کم خونی خوب است - طب قرا نی ویبوست- دکتر بابک کاویان منش- غذاهای زود هضم وسبک- اشعه مایکروفر بر زنان باردار- زنان وزایمان وبارداری- جمشید خدادادی و سقط کردن جنین(سوداوی) بلغمی- چه بخوریم تا نوزاد زیبایی داشته باشیم- روانشناسی نازائی- سزارین ها هفته چندم زایمان می کنند- نیازروزانه بدن انسان به ویتامین- زیتون در بارداری   - غذاهای خون ساز   - عفونتهای دندان در بارداری (باخوردن غذاهای سازگارباطبع،رجوع شودبه تگ مربوط)بدن عفونت نمی گیردوباپرهیزازغذاهای ناسازگارباکبدواسترس زادرمان میشود)-   رابطه اضطراب وافسردگی بعد از زایمان(علت افسردگی کم خونی وکمبودنمک بدن است که بایدقبل وبعدغذانمک چشید وازغذاهای سردوترکمتراستفاده کرد)- "سن مادرو اختلالات نوزاد"(اگرتغذیه مناسب باشدتاچرخه بارداری ،پریودی وجودداردمشکل حادبوجودنمی آید)- ماده های غذاهای سالم بهداشتی اسمانی- کرفس وبارداری(گرم وخشگ)است لذمفیداست- دیابت وبارداری(به تگ تغذیه دیابت رجوع شود)دیابت ازبیماریهای طبع سردوتراست- سه ماهه اول بارداری ومراقبتها- یبوست کودکان دو ساله- وقتی دل بیش ازحد شکننده است(عدس نخور)عدس دل رارقیق واشگ راجاری میکندطبق فرموده امیرالمؤمنین/ علامت افسردگی نیزهست که غذاهای سردوترکمتربایداستفاده شودونمک نیزچشیده شود- رابطه عقب افتادگی و سن مادر هنگام ازدواج(اگربااکراه مقاربت انجام شده باشدطبق نظربرخی شب عروسی هم که بارداری رخ دهداحتمال عقب افتادگی کودک هست ورابطه باسن نداردتغذیه جهت بارداری مهم است بدن مادرنبایدکم خون باشد)- استرس وعصبانیت در دوران بارداری"به تگ علت پرخاشگری رجوع شود"(طبع سردداشتن وغذاهای سردوترزیادمصرف کردن سبب استرس وعصبانیت میشود)- اسهال بلغمی را چگونه درمان کنیم؟(خرمازاهدی بخوریم وسیب رارنده کرده کمی که آبش جمع شدبخوریم)- اندام تناسلی جنین درهفته چندم بارداری قابل مشاهده است- خواص زیتون وانجیر- اشعه ایکس در دوران بارداری - احتمال سرطان در کودکی را چند برابر میکند(بایدازتمام اشعه هادرحدمقدورپرهیزشود)- اثرات تغذیه بر زیباشدن جنین- غذاهای دوره بارداری- بارداری وحاملگی   - در هنگام بارداری کاسنی بخوریم(بله بهترین غذاست ولی مختص تابستان وبهاراست که درکنارجوی آب مزارع میروید.طبق فرموده امام رضادرمان هزاردرداست وطبق فرموده امام علی وامام صادق بهترین سبزی وازبهشت آمده است)- خانم حامله جه جیزی مفید است- بیماری های ارثی که از ازدواجها فامیلی به ارث می رسد(هیچ بیماری ارثی نیست مگراینکه تغذیه مادروکودک نامناسب باشد)- ما فائدة الموز للطفل(مضراست بدلیل اینکه عامل کم خونی است)- معا لجه کودکان کم رو(علت کم روئی استرس وکم خونی وکمبودویتامین ب است باتغذیه مادربایدازنوزادی ازاین امراض پیشگیری کرد)- بی حالی ویبوست(علت بی حالی طبع سردوعلت یبوست خشگی است بایدغذاهای گرم خوردوکره محلی وروغن زیتون وسبزی ومیوه گرم برای یبوست خوبند)- تغذیه اسلامی- برص در نوزادان(علت برص کم بودن نمک بدن مادراست که بایدقبل وبعدغذابچشدوشیربه بچه بدهد)- حاملکی و کمبود اهن خون- مناطق رویش کاسنی   - مراقبت ایام بارداری- احادیث در مورد غذاهایی که موجب زیبایی جنین میشود   - حالت تهوع درخانم های باردار- کم خونی وافسردگی- سرماخوردگی نوزادان(مادربایدغذای سردوترکمتربخورد)-  بهداشت دراسلام   - پادردوکمردرد بارداری   (پادردوکمردردبیماری طبع سردوتر،بلغمی  هستندلذانخوداب (گوشت ونخود)با(گوشت وگندم،حلیم)بیشتربایداستفاده کردوغذاهای سردوترکم مصرف کرد وبرای چیزی برداشتن اززمین خم نشدنشست وبرداشت)- خواص شیر(سردوتر)وپنیر (سردوخشگ)=کلسیم دارودرنتیجه خون ساز-   ریزش اب بینی وحساسیت به بو  (علت خوردن غذاهای ناسازگارباکبد(طبع)است)-   خوراندن روغن زیتون برای یبوست نوزادان مفید است   (100%مفیداست بخصوص اگرسوداوی یعنی پوست تیره دارنددارویش روغن زیتون است طبق فرموده پیغمبر)- اثر جوهرنمک و وایتکس در حاملگی   (موادشیمیائی هستندبایدپرهیزشودوحتی موقع غیربارداری نیزتمام پنجره هابازباشدوقتی استفاده میشود)- جلوگیری از جوش زدن صورت بعد ازبند انداختن (مالیدن عسل به آن بمدت 15دقیقه)-   مصرف باقلا وبارداری  (باقلاطبق فرموده امام رضاساق راپرمیکندیعنی کلسیم سازودرنتیجه خون سازاست لذاخوردنش ضروری است اماچون سردوتراست باگردوکه گرم وخشگ است استفاده شودسبزی هم درکنارش مصرف شوداگرباقلاتازه است بعدش گردومصرف شودیاچیزگرم وخشگ دیگرمانندسیب درختی وهویج ...- درمان اعصاب در دوران بارداری  (نخوردن غذاهای ناسازگارباکبد(طبع)درمان اعصاب است)-  داروی دل پیچه در سایت ر روازاده (علت دلپیچه سردی معده است نبایدمیان غذاآب خوردچون سرداست حرارت معده راکاهش میدهدودلپیچه رخ میدهددارویش مویزوچیزهای گرم خوردن است تاحرارت معده رابالاببردمانندسیب درختی ،عسل،خرما،کباب گوشت نر،سبزی،...- غده هیپوفیز وبارداری(به تگ درمان کم خونی باغذایاسایت دکترخرسندرجوع نمایئد)-  چگونه کودک خودرادوست داشته باشیم(سعی کن کم خون نباشی به تگ افت فشارخون سبب کاهش عاطفه مادری میشودرجوع کن)- آیا پسته و بادام جزء مواد غذایی آلرژی زاست(خیر،داروی درمان آلرژی هستندبشرطی که نمک سودنباشندوطبیعی مصرف شوندوبرای خون سازی لازم هستندوبهترین موادکلسیم سازوخون سازدرطول دوره قبل ازیائسگی هستند)- راه جلوگیری ازافت فشارخون در پریود  (نخوردن غذاهای سردوتروخوردن غذاهای گرم وخشگ وخونسازوکلسیم دار). بارداری" سردی" 

یکی ازویتامین هائی که ازابتدای دوره بارداری برای خانم هاتجویزمیشوفولیکداسید است فولیک اسیدیکی ازویتامین های گروه ب است

خبرگزاری ها20فروردین 88مصرف زیاد فولیک اسید راخطرناک اعلام کردند   

پژوهشگران هشدار دادند: هرچند مصرف فولیک اسید بسیار مفید است و مخصوصا برای زنان توصیه می‌شود اما باید توجه داشت که این ماده نیز اثرات مثبت و منفی را باهم دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که فولیک اسید خطر ابتلا به سرطان و نواقص مادرزادی را کاهش می‌دهد اما محققان آمریکایی هشدار دادند که این ماده درعین حال نیز می‌تواند باعث افزایش رشد تومورهای پیش سرطانی و سرطانی شود. محققان دریافته‌اند که فولیک اسید در واقع ویتامین 4B ساخت انسان است و این ویتامین در پیشگیری از نواقص عصبی مادرزادی و نیز سرطان روده و راست روده مفید است، اما آنها در عین حال هشدار دادند در کشورهایی که آرد سفید آنها با فولیک اسید، غنی سازی می‌شود مصرف اضافی این ویتامین در قالب قرص‌های مکمل خطرناک است و می‌تواند عوارض جانبی نامطلوبی را برای بدن در پی داشته باشد. برای مثال در افرادی که حامل تومورهای پیش سرطانی هستند افزایش مقدار فولیک اسید بیش از حد نیاز و طبیعی، خطر بروز و رشد سرطان را تشدید می‌کند. آفتاب یزد
تاريخ : شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ | ۱۱:۲۵ قبل از ظهر | نویسنده : نازی |